hlavná strana

Cenné papiere

  home
  história CP a definícia CP
  druhy CP
  zmenka
  ukladacie CP
  emisie CP

 
Ukladacie CP
Sú vhodné na dlhodobé uloženie peňazí. V podstate rozoznávame dva druhy týchto CP: viac v sekcii ukladacie cp

Renta
-má pevne stanovenú úrokovú sadzbu, ale nemá stanovenú dobu splatnosti (nesplatitelný CP). Vydáva ju spravidla štát

Dlhopisy
- Je z hľadiska emitenta úverovým CP, pretože emitent si jej vydaním zabezpečuje dlhodobý úver. Dlhopisy sú emitované s cieľom získať

Dlhopisy sa skladá z 2 častí:
- Z vlastného vlastnej zmenky
- Z kupónu archu. viac v sekcii ukladacie cp

 
 
  Druhy CP
1) Záložný list
- Je úverovým cenným papierom, ktorý emituje peňažný ústav (hypotekárna banka) pre dlžníka (klienta), ktorý si chce od peňažného ústavu vybaviť úver.
Peňažný ústav vyplatí dlžníkovi povolený a hypotekárne zaistený úver v zástavných listoch.
Dlžník záložné listy buď sám predá za trhovú cenu na finančnom trhu (burze cenných papierov), alebo peňažný ústav (hypo. banka) sám převezne záložné listy v nominálnej hodnote a predá ich. V tomto prípade potom vyplatí dlžníkovi trhovú cenu predaných záložných listov po zrážke úrokov a provízie.
Záložné listy sú vlastne dlhodobo nevypovedateľné dlhopisy. Banka sa nimi zaväzuje, že vyplatí majiteľovi úroky po uplynutí každého obdobia (spravidla polroka av prípade žrebovania zaplatí celú istinu (tj nominálnu hodnotu záložného listu).
Každý záložné list je opatrený kupóny na úroky a talónu na ďalšie kupónový arch
Hypoteční banka vystupuje prakticky vo dvojitú úlohu:
a) Ako veriteľ voči hypotekárnímu dlžníkovi
b) Ako dlžník voči vlastníkovi záložného listu

2) Štátne pokladničné poukážka

-je cenný papier, ktorý slúži na krytie deficitu (finančného nedostatku) štátneho rozpočtu.
Znie na určitú nominálnu hodnotu a splatnú za určitú dobu (spravidla do jedného roka). Tieto CP dáva do obehu Úrad štátneho bohatstva alebo ministerstvo financií.
Najväčší prednosťou týchto krátkodobých cenných papierov je to, že majiteľom umožňujú rýchlu reakciu na tempo rastu inflácie.
Splatnosť štátnych pokladničných poukážok je tri-šesť-alebo dvanásť mesiacov.

3) Depozitná (holdingový) certifikát

- Je krátkodobým zúročitelným cenným papierom, ktorý prináša svojmu majiteľovi dôchodok na základe určitej úrokovej sadzby.
Úrok u vkladového certifikátu je emitentom vyplácaný priamo a odpočíta sa od menovitej hodnoty, takže majiteľ zaplatí za depozitný certifikát nižšiu sumu, ako je jej nominálna hodnota.
Úrok u vkladového certifikátu je vyplácaný až pri splatení menovitej hodnoty, takže majiteľ zaplatí za vkladový certifikát sumu skutočne sa rovná jeho nominálnej hodnote.
Splatnosť certifikátov je od 1 do niekoľkých mesiacov.
Certifikáty môžu byť buď na meno alebo na majiteľa (doručiteľa). V praxi prevládajú certifikáty na majiteľa.
Certifikáty majú aktivizovať dočasne voľné peňažné prostriedky súkromných firiem a domácností.

4) Podielové listy

-sú CP, ktoré zaručujú svojim majiteľom podielnictva na spoločnom investovania do CP. Podielové listy vydávajú investičné spoločnosti, ktoré z finančných prostriedkov za nich získaných nakupujú iné CP (napr. akcie).
Majiteľ podielového listu sa tak podieľa na zisku spoločnosti. Podielové listy môže ich majiteľ odpredať späť investičné spoločnosti, u ktorej je kúpil.

 
 
 
         

© vytvoril Cyrix pre L222 2009 - dizajn autorské práva n-games, obsah a text autorské práva Cyrix a Mandľa