hlavná strana

Cenné papiere

  home
  história CP a definícia CP
  druhy CP
  zmenka
  ukladacie CP
  emisie CP

 
Ukladacie CP
Sú vhodné na dlhodobé uloženie peňazí. V podstate rozoznávame dva druhy týchto CP: viac v sekcii ukladacie cp

Renta
-má pevne stanovenú úrokovú sadzbu, ale nemá stanovenú dobu splatnosti (nesplatitelný CP). Vydáva ju spravidla štát

Dlhopisy
- Je z hľadiska emitenta úverovým CP, pretože emitent si jej vydaním zabezpečuje dlhodobý úver. Dlhopisy sú emitované s cieľom získať

Dlhopisy sa skladá z 2 častí:
- Z vlastného vlastnej zmenky
- Z kupónu archu. viac v sekcii ukladacie cp

 
 
  Emisie CP 
Rozlišujeme 2 základné metódy emisie CP:

A) Vlastné
B) Opčný (cudzie)

- ku  a) Pri vlastnej emisii predáva sám emitent CP verejnosti Existujú dva druhy vlastnej emisie:
-vlastné subskripcie
-predaj "z voľnej ruky"

Predaj pri vlastnej subskripciu sa vykonáva tým spôsobom, že kupujúci podpíše tzv subskripční deklaráciu (zmluvu), v ktorej sa zaväzuje, že odoberie stanovený počet
CP za stanovených podmienok. Súčasne na účet emitenta prevedie stanovenú sumu peňazí.
Pri predaji z voľnej ruky predáva emitent CP priamo záujemcom.

- ku  b) sa využíva vtedy, keď emitent nie je dostatočne známy a je málo pravdepodobné, že sa mu samotnému podarí rozpredať CP. Existujú dva druhy opčnej emisie:

-Submise verejná
-Submise súkromná

Submisia verejná je založená na odovzdaní CP sprostredkovateľovi, ktorý verejne oznámi možnosť kúpy CP.
Submisia súkromná je založená na rovnakom princípe len s tým rozdielom, že sprostredkovateľ odkúpi celú emisiu CP na vlastný účet, aj keď sa mu ju nepodarí celú predať.
Opačné emisie vykonáva spravidla konzorcium (združenie) bánk v čele s tzv managerom. Za sprostredkovanie predaja CP sa platia provízie, ktorá zvyčajne predstavuje 1,5 - 2% z nominálnej hodnoty CP.

 
 
 
         

© vytvoril Cyrix pre L222 2009 - dizajn autorské práva n-games, obsah a text autorské práva Cyrix a Mandľa