hlavná strana

Cenné papiere

  home
  história CP a definícia CP
  druhy CP
  zmenka
  ukladacie CP
  emisie CP

 
Ukladacie CP
Sú vhodné na dlhodobé uloženie peňazí. V podstate rozoznávame dva druhy týchto CP: viac v sekcii ukladacie cp

Renta
-má pevne stanovenú úrokovú sadzbu, ale nemá stanovenú dobu splatnosti (nesplatitelný CP). Vydáva ju spravidla štát

Dlhopisy
- Je z hľadiska emitenta úverovým CP, pretože emitent si jej vydaním zabezpečuje dlhodobý úver. Dlhopisy sú emitované s cieľom získať

Dlhopisy sa skladá z 2 častí:
- Z vlastného vlastnej zmenky
- Z kupónu archu. viac v sekcii ukladacie cp

 
 
  Ukladacie CP 
Sú vhodné na dlhodobé uloženie peňazí. V podstate rozoznávame dva druhy týchto CP:

Renta

- má pevne stanovenú úrokovú sadzbu, ale nemá stanovenú dobu splatnosti (nesplatitelný CP). Vydáva ju spravidla štát
a na burzách CP sa s nimi obchoduje len úplne výnimočne. Niekedy sa im hovorí aj "večné renty".

Dlhopisy

- Je z hľadiska emitenta úverovým CP, pretože emitent si jej vydaním zabezpečuje dlhodobý úver. Dlhopisy sú emitované s cieľom získať peňažné prostriedky na dlhšiu dobu a mať pritom istotu, že veriteľ neskôr od svojho rozhodnutia neustúpi.
- Splatnosť obligácie je spravidla pevne stanovená (býva zvyčajne päť rokov). Úroky z dlhopisov je pomerne vysoký, je však zdanený (u nás 25%). Daň je vždy emitentom pri vyplácaní úrokov odpočítaná a zaplatená štátu (majiteľ dostane čistý výnos z obligácie a nemusia sa už o zdaňovaní starať).

Dlhopisy sa skladá z dvoch častí:

- Z vlastného vlastnej zmenky (plášť obligácie)
- Z kupónu archu ukončeného talón

Na plášti obligácie je uvedený emitent, celkové emisie, číslo dlhopisy a séria, nominálna hodnota, úroková sadzba a termín splatnosti
Z kupónu archu sa detašují jednotlivé kupóny, ktoré slúžia na vyberanie úrokov z dlhopisu (spravidla každého pol roka). Kupónový hárok je zakončený talón, ktorý oprávňuje na vyzdvihnutie nového kupónu archu na ďalšie obdobie.
Môžu byť aj dlhopisy bez kupónu archu, keď emitent zasiela úroky na účet majiteľa dlhopisu. Títo majitelia sú u emitenta registrovaní a dlhopisy tohto typu sa nazývajú registrovaných obligácie.
Z hľadiska emitenta delíme dlhopisy na:

a) Štátne dlhopisy - emtentem je vláda alebo jej inštitúcie (ministerstvá). Predajom týchto dlhopisov si štát zabezpečuje dlhodobý úver. Úrok sa vypláca zo štátneho rozpočtu.
b) Dlhopisy bankové - vydávajú sa bankové podniky s cieľom získať bankový kapitál. Emisie dlhopisov patria k pasívnym bankovým operáciám.
c) Dlhopisy podnikové - emitujú sa podniky s cieľom získať dlhodobý úver. Väčšinou sa jedná o registrované obligácie.


Dividendové CP (akcie)

Akcie je CP, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa na riadení as, na jej zisku a na rozdelenie majetku v prípade zániku spoločnosti.
Akcie má menovitú (nominálnu) hodnotu a kurzový (trhovú) hodnotu.
Rozdiel medzi kurzový a nominálnou hodnotou sa nazýva ážio.

Akcie sa skladá:

- Z plášťa akcie (tj vlastné akcie)
- Z kupónu archu ukončeného talón

Na jednotlivé kupóny, ktoré sa detašují z kupónu archu, sa vypláca podiel na zisku nazývaný dividenda. Dividenda bude vysoká v tom prípade, keď as vytvorí veľký zisk a väčšinu rozdelí medzi akcionárov.
Posledný ústrižok kupónu archu sa nazýva talón; je to vlastne poukážka na nový kupónový arch
Prevod akcií na meno sa uskutočňuje postúpenia; s prechodom musia súhlasiť predstavenstvo.
Akcie môžu existovať aj tzv odmaterializované podobe, keď neexistujú fyzicky, ale sú iba zaregistrované. Využíva sa pri tom počítačov. Tento spôsob bol zvolený u nás pri tzv kupónovej privatizácii, keď každý vlastník akcii mal svoj účet v Stredisku CP v Prahe a na tomto účte mal zaznamenať svoje akcie. Z tohto účtu mu boli zasielané výpisy (pravidelne k 31. 12. Každého roka a ďalej pri každej zmene). Za vedenie účtu sa platia ročné jednorazové poplatky.

 
 
 
         

© vytvoril Cyrix pre L222 2009 - dizajn autorské práva n-games, obsah a text autorské práva Cyrix a Mandľa