hlavná strana

Cenné papiere

  home
  história CP a definícia CP
  druhy CP
  zmenka
  ukladacie CP
  emisie CP

 
Ukladacie CP
Sú vhodné na dlhodobé uloženie peňazí. V podstate rozoznávame dva druhy týchto CP: viac v sekcii ukladacie cp

Renta
-má pevne stanovenú úrokovú sadzbu, ale nemá stanovenú dobu splatnosti (nesplatitelný CP). Vydáva ju spravidla štát

Dlhopisy
- Je z hľadiska emitenta úverovým CP, pretože emitent si jej vydaním zabezpečuje dlhodobý úver. Dlhopisy sú emitované s cieľom získať

Dlhopisy sa skladá z 2 častí:
- Z vlastného vlastnej zmenky
- Z kupónu archu. viac v sekcii ukladacie cp

 
 
  HISTÓRIA
CP sa objavujú ktoré v staroveku; k ich rozvoju dochádza však až v období stredoveku, kedy sa objavujú tvz. Generálny úverové listy. Vydávajú sa vysokí svetskí aj cirkevní hodnostári (králi, kniežatá, pápež).
Emitent (ten, čo vydal CP) sa zaväzoval tým, ktorí poskytli úver kúpia cenného papiera, splatiť tento úver vrátane úrokov.
Rozhodujúceho významu však nebývajú CP až v období rozvoja kapitalizmu, kedy sa stávajú dôležitým nástrojom finančného trhu a kedy sa s nimi vo veľkom začína obchodovať na burzách CP.

DEFINÍCIE
CP je listina, ktorá predstavuje pohľadávku vlastníka voči tomu, kto cenný papier vydal (vydal).
CP je nositeľom právneho nároku a je pre jeho vznik, existenciu, prevod a zánik v zásade nenahraditeľný; tz. že veriteľ nemôže bez CP požadovať uspokojenie svojich nárokov a rovnako dlžník môže odoprieť plnenie svojich záväzkov, ak mu nie je predložený CP.

DELENIE CP
CP môžeme deliť podľa viacerých hľadísk:

I. Podľa prevoditeľnosti
1) CP na doručiteľa (majiteľa) - za vlastníka sa považuje ten, kto CP preloží. Zaručujú najvyšší stupeň prevoditeľnosti, pretože zmena vlastníctva sa realizuje jednoduchým odovzdaním CP.
2) CP na rad-vyznačujú oprávnenú osobu menom s doložkou "na rad". Prevod na inú osobu sa uskutočňuje osobitným písomným vyhlásením spravidla na zadnej strane papiera, tvz. rubopise / neboli indosamentu /.
3) CP na meno-na týchto CP je uvedené meno majiteľa. Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje CESI (tj postúpenie pohľadávky), pričom je vždy potrebné o tom informovať dlžníka / emitenta /. CP na meno sú najhoršie prevoditeľné.

II.Podľa charakteru dôchodkov (zisku) plynúcich z CP

1) CP prinášajúce stály dôchodok (napr. dlhopisy)
2) CP prinášajúce premenlivý dôchodok (napr. akcie)
3) CP neúročené (napr. šeky)

III.Podľa dlžníka (emitenta)

1) Štátna CP (napr. štátne pokladničné poukážka)
2) CP verejne právnych korporácií - tj miest a obcí (napr. šeky, dlhopisy, akcie)
3) Súkromné CP - tj cenné papiere súkromných firiem a as (napr. akcie, dlhopisy)

IV. Podľa emisie

1) CP hromadne vydávané (napr. dlhopisy, akcie)
2) CP individuálne vydávané (napr. šeky, zmenky)

 
 
         

© vytvoril Cyrix pre L222 2009 - dizajn autorské práva n-games, obsah a text autorské práva Cyrix a Mandľa